top of page

Factuurvoorwaarden

 1. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze totale kosten onmiddellijk ten betalen. Voor andere gefactureerde bedragen verwijzen wij naar de wettelijke voorziene vervaltermijnen.
   

 2. De niet op vermelde vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist , verhoogd met een intrest van 1% per maand en dit vanaf factuurdatum.
   

 3. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, en dit afgezien van de intrestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
   

 4. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
   

 5. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.
   

 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van signalisatie en/of verlichting en zich in regel te stellen met de plaatselijke besturen en/of politiereglementen.
   

 7. Onze firma is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van voetpaden, tuinmuren, riolering, enz… indien het moeilijk te bereiken plaatsen zijn.
   

 8. Indien we opgeroepen worden en ter plaatse komen en het werk kan niet uitgevoerd worden door omstandigheden te wijten aan de klant , wordt voor de verplaatsing een verloren rit aangerekend gelijk aan het gangbare tarief.

bottom of page